Giấy chứng nhận

CHỨNG NHẬN

CHÚNG TÔI CÓ KIỂM TRA NHIỆT ĐỘ CAO VÀ THẤP, KIỂM TRA ỔN ĐỊNH ĐIỆN, KIỂM TRA NGẮN NGẮN, KIỂM TRA ARC, KIỂM TRA DROP và chúng tôi CÓ CE, TUV, LR, DB, ABS, VÀ SO